Hội nghị Nguồn nhân lực hạnh phúc 2019: Những người ra đi