Sự ra đời của văn phòng ảo đối với các doanh nghiệp SME, Startup