Chứng minh tài chính du học Mỹ, điều kiện du học Mỹ