Đi du học Canada từ bậc trung học. Nên hay không nên?