Campuchia quyết giảm giá điện để thu hút đầu tư nước ngoài