Hậu chiến tranh thương mại, sẽ đến thời của “Made in Cambodia”?