Campuchia đạt hiệu quả cao trong phòng chống HIV/AIDS