Campuchia bác tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông