Năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia